Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Dat betekent dat u uw kind wel moet laten leren, maar dat het daarvoor niet noodzakelijk naar school hoeft te gaan. In plaats van uw kind naar een erkende school in Vlaanderen of Brussel te sturen, is onderwijs thuis of 'huisonderwijs' ook mogelijk.

Voorwaarden

Inhoudelijk moet het huisonderwijs gericht zijn op:

 • ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
 • bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
 • bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
 • voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Daarnaast moeten kinderen die geboren zijn in 2002 of later op vaste tijdstippen inschrijven en deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 11 jaar wordt voor 1 januari, moet u het inschrijven bij de Examencommissie Basisonderwijs.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 11 in 2021. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2021-2022.
  Voorbeeld 2: Uw kind wordt 11 in 2022. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2022-2023.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 13 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind het getuigschrift basisonderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 13 in 2021. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2021-2022.
  Voorbeeld 2: Uw kind wordt 13 in 2022. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2022-2023.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 15 jaar wordt voor 1 januari, moet u het inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 15 in 2021. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2021-2022.
  Voorbeeld 2: Uw kind wordt 15 in 2022. U schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2022-2023.
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt voor 1 januari, moet uw kind minstens het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Uw kind wordt 16 in 2021. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2021-2022.
  Voorbeeld 2: Uw kind wordt 16 in 2022. Uw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2022-2023.

De onderwijsinspectie kan het huisonderwijs controleren om na te gaan of voldaan is aan de minimumeisen. Als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat uw huisonderwijs niet voldoet, bent u verplicht uw kind te in te schrijven in een school.

Procedure

Als u huisonderwijs wilt organiseren, dient u uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar een verklaring van huisonderwijs en bijkomende informatie over het huisonderwijs in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). U moet deze verklaring elk schooljaar dat u huisonderwijs wilt organiseren indienen.

Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

U kunt huisonderwijs organiseren op verschillende manieren:

 • Individueel huisonderwijs: zelf les geven of beroep doen op een privéleraar. Deze vorm wordt soms ook thuisonderwijs of onderwijs thuis genoemd.
 • Collectief huisonderwijs: uw kind gaat naar een privéschool, of u organiseert met een aantal ouders samen huisonderwijs voor een aantal kinderen.

Om een diploma of getuigschrift te behalen moet uw kind wel examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of bij de Examencommissie secundair onderwijs.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over het organiseren van huisonderwijs.

Meebrengen

Bedrag

U draagt de kosten voor het huisonderwijs volledig zelf en hebt geen recht op een schooltoeslag.

Uitzonderingen

Huisonderwijs start bij het begin van het schooljaar. Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs. Er kan wel voor huisonderwijs gekozen worden in de loop van het schooljaar in volgende gevallen:

 • als een leerplichtige zich in de loop van het schooljaar domicilieert in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaams Gewest
 • als een leerplichtige in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat, maar gedomicilieerd blijft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest
 • als u het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte brengt van uw plannen om over te stappen naar huisonderwijs. Als het CLB binnen de 10 werkdagen geen gemotiveerd bezwaar indient, dan kunt u in de loop van het schooljaar starten met huisonderwijs.

Regelgeving