Erkenning en subsidiëring van begeleidingsdiensten voor personen met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en subsidieert verschillende woon-, begeleidings- en opvangvormen in Vlaanderen en Brussel voor zowel kinderen als volwassenen, waaronder ook ambulante begeleidingsdiensten.

Er kunnen verschillende diensten worden erkend en gesubsidieerd:

 • diensten ondersteuningsplan
 • thuisbegeleiding
 • begeleid wonen
 • zelfstandig wonen
 • beschermd wonen
 • geïntegreerd wonen
 • diensten inclusieve ondersteuning

Voorwaarden

Procedure

Behalve voor zelfstandig wonen worden voor alle ambulante zorgvormen de vergunningen en erkenningen samen behandeld.

De eerste stap van de erkenning van een dienst voor zelfstandig wonen is de vergunning. Die hebt u nodig om:

 • een dienst of voorziening voor zelfstandig wonen op te starten
 • de inplanting te wijzigen
 • te starten met de bouw of verbouwing van gebouwen
 • de opnamecapaciteit te wijzigen.

De aanvraag tot erkenning wordt door de aanvrager aangetekend verzonden naar het VAPH, samen met de reglementair vereiste documenten en inlichtingen. U vindt de aanvraagformulieren in de rubriek 'Formulieren' op de website van het VAPH.

Een eerste erkenning wordt meestal voor een periode van een jaar toegekend. Bij een verlenging wordt de dienst erkend voor 5 jaar.

Meebrengen

Bedrag

De ambulante diensten ontvangen van het VAPH 2 soorten subsidies, namelijk werkingssubsidies en investeringssubsidies. De werkingssubsidies zijn op hun beurt opgesplitst in 2 soorten: werkingskosten en personeelskosten.

De voorzieningen ontvangen ieder kwartaal een voorschot op hun werkingssubsidies.

Uitzonderingen

Regelgeving

 • Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels betreffende het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
 • Beschermd wonen: Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998, artt 9 tot 11 en BVR 10 oktober 2003, art 5.
 • Begeleid wonen: Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001, artt 4 tot 6.
 • Thuisbegeleiding: Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996, artt 6 en 7.
 • Zelfstandig wonen: Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990, hoofdstuk 2 en BVR 24 juli 1997, art 1.
 • Geïntegreerd wonen: Besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006.