Erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor opvang van kinderen en jongeren met een handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en subsidieert verschillende woon-, begeleidings- en opvangvormen voor zowel kinderen als volwassenen in Vlaanderen en Brussel.

Voor opvang van personen met een handicap tot 21 jaar voor overdag, erkent en subsidieert het VAPH semi-internaten. Deze bieden opvang op weekdagen, in voor- en namiddag.

Ook kunnen internaten erkend en gesubsidieerd worden. Deze bieden 24 uur op 24 opvang, in principe 7 dagen op 7 en het hele jaar door.

Naast deze 2 soorten voorzieningen bestaan er nog een aantal tussenvormen waarvoor een erkenning en subsidiëring kan bekomen worden:

 • gaan logeren
 • kortverblijf
 • pleegzorg
 • observatie- en behandelingscentrum (OBC)
 • begeleide uitgroei

Voorwaarden

Procedure

De eerste stap van de erkenning (of van een wijziging van de erkenning) is de vergunning. Die heeft u nodig om:

 • een dienst of voorziening op te starten
 • de inplanting te wijzigen
 • te starten met de bouw of verbouwing van gebouwen
 • de opnamecapaciteit te wijzigen.

Jaarlijks stelt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een globaal zorgplan op. Pas daarna kunnen de diensten en voorzieningen hun eigen aanvraag indienen bij het VAPH. Het aanvraagformulier kan u terugvinden op de website van het VAPH onder de rubriek 'Formulieren'.

Meebrengen

Bedrag

Het VAPH subsidieert de erkende (semi-)residentiële voorzieningen. Deze subsidie bestaat uit:

 • de dagprijs: een voorziening krijgt een bedrag per dag en per opgevangen persoon
 • een aantal supplementaire toelagen.

Op basis hiervan krijgen de voorzieningen maandelijks een voorschot. Eénmaal per jaar bekijkt het VAPH of het budget waarop een voorziening recht heeft, door de voorschotten gedekt wordt. Dit heet de afrekening.

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels betreffende het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.