Erkenning en subsidiëring van voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

Jongeren in problematische opvoedingssituaties of die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, kunnen door een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door de jeugdrechter aan een private voorziening worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende soorten voorzieningen waar jongeren in Vlaanderen of Brussel gebruik van kunnen maken:

 • Begeleidingstehuizen (residentieel)
 • Gezinstehuizen (residentieel)
 • Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra (residentieel)
 • Dagcentra (semi-residentieel)
 • Thuisbegeleidingsdiensten (ambulant)
 • Diensten voor Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) (ambulant)
 • Diensten voor Pleegzorg
 • Diensten voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA)
 • Diensten voor Crisishulp aan Huis (CAH)
 • Multifunctionele centra (experiment tot eind 2012).

Jongerenwelzijn zorgt voor de erkenning en subsidiëring van deze voorzieningen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor erkenning kunnen betrekking hebben op :

 • de infrastructuur
 • het opleidingsniveau en de aanvullende vorming van het personeel
 • de verzorging, het onderwijs, de beroepsopleiding en het opvoedingsregime van de minderjarigen
 • het pedagogische concept en programma
 • de ruimte binnen de programmatie, opgesteld door de Vlaamse overheid. De programmatie is een behoefteraming voor een bepaald type voorziening.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor een erkenning, kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Procedure

U moet de erkenning aanvragen bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn. De aanvraagformulieren voor een erkenning en de formulieren voor een wijziging van de erkenning vindt u op de website van Jongerenwelzijn.

De voorzieningen worden erkend voor een hernieuwbare erkenningstermijn van maximaal vijf jaar.

Voor meer informatie over de procedure voor een erkenning, kan u terecht bij de Afdeling Voorzieningenbeleid van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

 • Decreet van 7 mei 2004 inzake Integrale Jeugdhulp
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp
 • Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008.